Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Business analist

2019-05-10 00:00:00
Wij zoeken een zeer ervaren business analist om het team business analisten te versterken en opdrachten in dit team
uit te voeren. Het meeste werk zal liggen in opdrachten van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). In business
analyses brengen we werksituaties van de rechtspraak systematisch in kaart en analyseren we de requirements voor
mogelijke ontwikkelingen van die werksituaties met een focus op (maar niet alleen) de ontwikkeling van de
informatievoorziening.

De werkzaamheden worden begeleid en uitgevoerd vanuit de vakgroep business analyse binnen de organisatieeenheid
Klant en Keten binnen IVO Rechtspraak.
Taken (niet uitputtend):
  • Werksituaties van de rechtspraak systematisch in kaart brengen in business modellen en onderdelen daarvan: klantsegmenten, kanalen, diensten, processen, bedrijfsmiddelen, partnerships, financiële en maatschappelijke kosten en baten.
  • Specificeren van de functionele behoeften van de Rechtspraak aan ontwikkelingen: waardeproposities en business cases;
  • Analyseren, op basis van de behoefte, van samenstellende delen van mogelijke oplossingsrichtingen waaronder de onderliggende informatiestromen, ingezette technologie, te ontwikkelen competenties van mensen, af te spreken partnerships
  • Bijdragen aan ontwikkeling van bestuurlijke kaders voor ontwikkelingen zoals architectuur, standaarden en beleidskaders;
  • Formuleren van adviezen voor alternatieven voor ontwikkelingen, schetsen (visualiseren) van de mogelijke eindproducten en concreet benoemen van de impact van ontwikkelingen op te verrichten werk om die ontwikkelingen te realiseren;
  • Actief betrekken van stakeholders in de uitvoering van business analysewerk en valideren of de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk leiden tot verbeteringen
Achtergrond opdracht
Het project Digitale Toegankelijkheid zal zorgdragen voor een nieuwe aanpak van de digitalisering in vooralsnog
bestuursrecht en civiel recht. Het doel is om als eerste stap het voor procespartijen en procesvertegenwoordigers
mogelijk te maken om zoveel mogelijk papierloos te procederen (digitaliseren van de voorkant of front office). Daarvoor
worden het webportaal Mijn Rechtspraak en de systeemkoppeling Aansluitpunt Rechtspraak aangepast: naar een
‘digitale brievenbus’ met zaaksdossierfunctie. Via de digitale brievenbus kunnen alle partijen processtukken en zaken
indienen, processtukken digitaal uitwisselen en digitaal corresponderen met de Rechtspraak. Dit project bevindt zich in
de voorbereidende fase. Op dit moment wordt gevraagd de requirements te verzamelen en te documenteren voor de
informatievoorziening die het project moet gaan opleveren in de context van de werksituaties die tot de scope van het
project behoren.