Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Capaciteitsmanager

2019-05-14 00:00:00
Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening. Bewaakt de realisatie van het productieplan. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau. Draagt bij aan de verbetering van de planning.
1. Draagt zorg voor de afstemming van de beschikbare resources op de gestelde jaarbehoeften aan dienstverlening door:
- Het bestuderen van de concept-jaaropdrachten van de opdrachtgevers en interne projecten;
- In voorkomend geval het vaststellen van de benodigde personele en materiële (ICT-middelen) capaciteit zowel kwantitatief als kwalitatief (skills en competenties);  
- Het in een op te stellen capaciteitsplan (deelplan) toetsen van de benodigde capaciteit aan de beschikbare capaciteit;  
- Het adviseren van de Hoofd Bedrijfsbureau (jaaropdrachten) t.b.v. de te maken afspraken met de opdrachtgevers;  
- Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit;  
- Het opstellen van het productieplan (planning inzet beschikbare capaciteit).
2. Bewaakt de realisatie van het productieplan door:  
- Het toetsen van leveropdrachten aan gemaakte plannen voor de levering van diensten;
- Het bij nieuwe en tussentijdse opdrachten bepalen, in samenspraak met de Systeem manager/Projectmanager, van de benodigde capaciteit per werk- en discipline;  
- Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau bij knelpunten tussen beschikbare en benodigde resources;  
- Het verwerken van wijzigingen van de benodigde capaciteit in het productieplan;
- Het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met de hoofden van de afdelingen om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit.
3. Adviseert het Hoofd Bedrijfsbureau ten aanzien van de verbetering van het capaciteitsmanagement door:
- Het verzamelen van relevante informatie;
- Het analyseren van deze informatie op bruikbaarheid; - Het maken van afwegingen;
- Het formuleren van opties en de daaraan verbonden consequenties;
- Het presenteren van adviesvoorstellen;
- Het leveren van managementinformatie door het genereren van overzichten.
4. Geeft uitvoering aan de planningswerkzaamheden binnen het Bedrijfsbureau door:
- Het afstemmen met en benaderen van diverse partijen (, (sub)sectiehoofden, projectmanagers, teamleiders) over de allocatie van middelen (personeel, materieel, tijd/ (interne) prioriteiten) voor projecten;
- In voorkomend geval het bijhouden en rapporteren over de projectplanningsrealisatie en het voorbereiden van eventuele bijstelling van de projectplanning;
- Het vastleggen van relevante gegevens met betrekking tot de projecten;
- In voorkomend geval het op basis van enkelvoudige projectplanningen en gegevens samenstellen van multiprojectplanningen, (realisatie)overzichten, periodieke multiprojectrapportages, bedrijfsresultaatoverzichten, (bijdragen aan) managementrapportages enz.;
- Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau en het sectiehoofd betreffende de planningsvoortgang;
- Het adviseren van het Hoofd Bedrijfsbureau over de oplossing van knelpunten;
- Het voorleggen van knelpunten tussen beschikbare en benodigde capaciteit aan de opdrachtgever, teneinde prioriteiten te stellen;
- Het waar nodig bijstellen van doelen en eventueel zoeken van alternatieven ten aanzien van planningszaken met het oog op de voortgang van projecten.
5. Draagt bij aan de verbetering van de planning door:
- Het onderzoeken van de ontwikkelingen en behoeften op het gebied van (multiproject)planning en  voortgangscontrole, door (literatuur)onderzoek, marktverkenning en onderzoek bij gebruikers (projectmanagers, MT) en regelgevers;
- Het duidelijk maken van verschillende factoren en mogelijke verbanden die van invloed kunnen zijn op de planning;
- Het opbouwen, bundelen en onderhouden van specialistische kennis op het gebied van (multiproject)planning en voortgangscontrole en de relaties met de overige
(bedrijfsvoering)processen;
- Het mede ontwikkelen en bijstellen van een integrale visie, beleid, normenstelsel, procedures, regelgeving en rapportages voorbedrijfsvoering ;
- Het mede ontwikkelen en bijstellen van een systeem ter ondersteuning van de informatievoorziening en de bedrijfsvoering binnen het JIVC;
- Het adviseren van het sectie- en bureauhoofd ten aanzien van de verbetering van de (multiproject)planning en voortgangscontrole.

Achtergrond opdracht
Binnen het bedrijfsbureau GIT & Infra is een afdeling planning en werkvoorbereiding. Hierin is de capaciteitsmanager een belangrijk bijdrage aan C4I&I-bedrijfsprocessen en de operationele beheerprocessen.