Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Procesontwerper (Expert IV)

2019-05-07 00:00:00
De opdracht bestaat uit: De IST-situatie van de Informatie Voorzienings (IV) Processen (AO en werkinstructies) voor de keten Schenk &Erfbelasting (S&E) beschrijven (voortbrenging, beheer en onderhoud en life-cycle-management) in BiZZ Enterprise Studio (BES). In eerste instantie is de focus op de keten S&E, daarna komen de andere IV processen aan de orde.

Bijdrage leveren aan het bepalen van de schakelpunten tussen IV en de reeds beschreven keten Schenk en Erfbelasting en op welk abstractieniveau informatie geleverd moet (kunnen) worden om gedegen te kunnen sturen, verantwoorden en prognosticeren. Inclusief een beschrijving van de rollen op deze schakelpunten.

Een belangrijk aspect van deze opdracht is niet alleen om het nu op orde te maken maar ook te borgen dat het goed / eenvoudig onderhouden kan worden.

Achtergrond opdracht
Vanuit de verantwoordelijkheid van IV om de eigen processen beschreven te hebben ligt er een opdracht vanuit de keten S&E bij de IV organisatie om de IV AO en werkinstructies te beschrijven. Het doel van de opdracht is om de bestaande koppelpunten met de keten S&E en de IV in een AO te beschrijven. De opdracht vanuit de keten S&E volgt vanuit de politieke en ambtelijke urgentie om te komen tot een duurzaam, werkende informatievoorziening op de keten schenk- en erfbelasting. Het is toegezegd aan de Staatssecretaris om de informatievoorziening verder te verbeteren.. Om invulling te geven aan deze toezegging en om zelf beter in control te kunnen komen op de keten heeft de ketenvoorzitter S&E de volgende opdracht gegeven: “Realiseer een duurzaam werkende informatievoorziening op de keten Schenk-en Erfbelasting.”Deze informatievoorziening geeft inzicht in de actuele stand van de succesfactoren voor de keten: harde factoren als aantallen, achterstanden en kwaliteit; randvoorwaardelijke en organisatorische factoren zoals ict, aanwezig personeel, onderlinge dialoog, vertrouwen en een samenwerkings gerichte aanpak. Een goede beschrijving van de ketenprocessen (waaronder de voortbrengingsprocessen) is hiervoor randvoorwaardelijk.