Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider AVG Implementatie

2019-05-09 00:00:00
Wij zijn op zoek naar een projectleider voor het project Implementatie AVG Kerndepartementen LNV en EZK. Deze projectleider is voor het team het eerste aanspreekpunt voor en vanuit het centrale programma. De projectleider zal de werkzaamheden van alle teamleden in de verschillende deelprojecten coördineren. Tevens zal de kandidaat ook inhoudelijk deelnemen aan het project Privacy Awareness.

Overzicht taken
  • Afstemmen benodigde resources
  • Opstellen en actualiseren van planning (Gant)
  • Opstellen projectrapportages aan het management
  • Rapporteren voortgang aan overkoepelend programmamanagement
  • Advisering prioritering aan management
  • Aansturen projectteam
  • Afstemmen aanpak met specialisten
  • Meedenken over activiteiten ter vergroting van het privacy bewustzijn binnen de departementen EZK en LNV (Concernbreed)
  • Initiëren, managen en uitvoeren van de awareness activiteiten binnen de kerndepartementen van EZK en LNV, voortkomend uit het deelproject op concernniveau
Achtergrond opdracht
Het project is onderdeel van het concernbrede programma voor de implementatie van de AVG. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het inventariseren en analyseren van verwerkingen. Dit met het oog op het realiseren van het verwerkingsregister, het in kaart brengen van uit te voeren (D)PIA’s, af te sluiten verwerkersovereenkomsten en convenanten en het beoordelen van compliance. De eerste fase is met goed gevolg afgerond en heeft de opdrachtgever een overzicht opgeleverd van gegevensverwerkingen, samenwerkingsverbanden, gegevensverwerkingen waarvoor een (D)PIA moet worden uitgevoerd en de mate waarin verwerkingen AVG compliant zijn. Nu de eerste fase is afgerond, moeten er (D)PIA’s worden uitgevoerd, nieuwe verwerkersovereenkomsten worden afgesloten en producten worden opgeleverd om de privacy compliance te verbeteren. Ook moet er, met de oplevering van het departementale privacy beleid, lokaal privacybeleid worden geïmplementeerd. Voor de uitvoering is een projectorganisatie ingericht. Het project wordt aangestuurd door een projectleider en specialisten. Het project binnen de kerndepartementen van LNV en EZK werkt samen met het concernbrede AVG programma. Vanuit het concernbrede AVG programma worden activiteiten, procedures en producten opgeleverd die vervolgens binnen de kerndepartementen geïmplementeerd dienen te worden, complementair aan de eigen AVG implementatie binnen de kerndepartementen. Vanuit het concernprogramma wordt ook de algemene voortgang van de AVG implementatie binnen de kerndepartementen bewaakt