Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectleider datamigratie

2019-05-13 00:00:00
 • Voor dit project zoeken we een bestuurlijk ingestelde projectleider of projectmanager die in opdracht van de taskforce het project “Data Contract en overdracht” gaat organiseren.
 • Projectleider moet goed kunnen schakelen met partners die ICT, juridisch of bestuurlijk georiënteerd zijn.
 • De projectleider zal voor de dagelijkse werkzaamheden worden gestationeerd bij RVO.nl en aan de taskforce rapporteren.
 • Zowel de NCG als RVO leveren ondersteuning en menskracht voor dit project, waaronder juridische expertise (o.a. contracten en AVG)Als projectleider bij RVO in het algemeen ben jij verantwoordelijk voor:
 • Projectvoorbereiding en planvorming conform geldende projectmanagementafspraken binnen RVO
 • Afstemming met de opdrachtgever en inrichting/bemensing van de projectorganisatie.
 • Maken van projectplannen (Projectopdracht, Plan van aanpak/PID) en –begrotingen;
 • Dagelijkse aansturing van de projectmedewerkers vanuit RVO en de ICT (software) delivery organisatie (DICTU of eventuele andere leveranciers);
 • Verantwoordelijk voor scopedriehoek tijd, geld en resultaat (kwaliteit);
 • Opstellen van periodieke rapportage, verantwoording en decharge;
 • Afstemmen van de projectdeliverables met de betreffende product owners, gebruikers en andere stakeholders.
 • De projectleider is verantwoordelijk voor de inrichting en actualisering van het projectdossier.
 • Inrichting van de werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO
Achtergrond opdracht
De versterking van gebouwen in Groningen die nodig is als gevolg van gaswinning in het Groningenveld zal - net zoals het afhandelen van schade -overgaan van private naar publieke afhandeling. Met de inwerkingtreding van artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet (ingevoerd in de Wet minimalisering gaswinning Groningenveld) is de minister verantwoordelijk voor de veiligheid, daarmee zal de versterkingsoperatie overgaan naar het publieke domein.Voor de schadeafhandeling is dit al een voor een belangrijk deel gerealiseerd door instelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) voor de versterking loopt thans een traject dit voor eind 2019 te hebben geregeld. Op basis van de bestuurlijke afspraken zullen ook de overige taken die nu nog bij de NAM liggen zoveel als mogelijk worden omgezet naar het publieke domein. Om dit te bespoedigen is er door EZK DG Groningen Bovengronds (DGGB) een taskforce ingericht. Aan deze Taskforce nemen naast DGGB deel de NCG en RVO.nl.Een van de projecten die de Taskforce heeft geïdentificeerd betreft de Data-overdracht van NAM/CVW naar het RIJK.Met de overdracht en het overnemen van taken zal het rijk ook de beschikking moeten hebben over data die thans nog in beheer en aanwezig zijn bij de NAM/CVW. Data die gebruikt worden of in de toekomst nodig zijn voor de versterking, schadeafhandeling en andere regelingen die voorheen door de NAM werden uitgevoerd en (indien voortgezet) door het rijk worden overgenomen.Over de beschikbaarheid van deze data dienen nadere afspraken gemaakt te worden. Deze afspraken moeten juridisch juist zijn in licht van de AVG.Bij de afspraken zullen verschillende stakeholders betrokken zijn, tenminste zijn dat de NAM, EZK, de Tijdelijke Commissie Versterking en de NCG.De afspraken dienen eind 2019 definitief te zijn bekrachtigd en operationeel te zijn. In de tussentijd zal er een werkbare oplossing gevonden moeten zijn waardoor het proces van versterken en schadeafhandeling zonder vertraging kan doorgaan.