Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Projectmanager DSO - regio Den Haag, Zuid Holland

2019-05-16 09:58:56
Als projectmanager ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatieseringsprojecten. Deze projecten bevinden zich op het terrein van het digitaliseren en automatiseren van bedrijfsprocessen, waar het accent de ene keer meer op functionele aspecten ligt en bij een ander project meer op de technisch inhoudelijke zaken.
 
Specifiek deze opdracht:
De vraag is hoe we zorgen dat de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor alle gemeenten binnen de regio, tijdig en passend (generiek wat generiek kan en specifiek wat specifiek moet) wordt gerealiseerd.
 
Voorziene rollen en taken voor de Projectmanager Omgevingswet DSO zijn:
1. Totaal overzicht verkrijgen van alles wat er in de regio moet gebeuren om aan te kunnen sluiten en klaar te zijn voor het DSO. Dit behelst niet alleen de technische kant, maar juist ook de afhankelijkheden naar (juridische) inhoud en proces. Er zijn nog veel vragen bij de onderliggende ketens binnen Ruimte, vergunningverlening etc. met als kernvraag : Hoe gaan makers van ruimtelijke plannen (omgevingsdocumenten) met behulp van welke digitale middelen, beleid omtrent de fysieke leefomgeving openbaar digitaal beschikbaar stellen. Uiteraard zodanig dat het voor de inwoners optimaal gebruiksvriendelijk toegankelijk is. Tegelijk: hoe kunnen we zo optimaal mogelijk het vergunningen traject inrichten.
2. Opstellen van een generieke ambitie (het verplichte deel) voor de DSO aansluiting binnen de regio en dit vervolgens in lijn brengen met de – verschillende - ambities (het deel gebaseerd op vanuit wensen tav lokale dienstverlening) binnen de aangesloten gemeenten. Vervolgens deze ambities, zowel generiek als aanvullend, afstemmen alle betrokken organisaties, Colleges en uiteindelijk vast laten stellen door de gemeenteraden.
3. In overleg met de diverse verantwoordelijken binnen de gemeenten besluiten hoe de activiteiten die uit 1) en 2) voortvloeien opgepakt moeten worden en opstellen van een plan van aanpak.
 NB. belangrijke mijlpaal: na fase 3 dient besluitvorming plaats te vinden over het vervolg traject.
4. Coördineren van de (deel)projecten die vanuit 3) bij de projectmanager Omgevingswet DSO zijn belegd.
 
Voor deze tijdelijke opdracht zoeken wij een ervaren projectmanager die de projectleiding op zich kan nemen.
 
Er is een – regionale – Informatiemanager Ruimte die verantwoordelijk is voor de hoofdlijn van de gewenste en noodzakelijke veranderingen op het gebied van de Informatievoorziening binnen het domein Ruimte. Daarmee dus ook voor de lijn die moet leiden tot de veranderingen als gevolg van de nieuwe Omgevingswet.
In de hierboven beschreven stappen (1) Inventarisatie (wat is nodig voor DSO aansluiten) en (2) de beschrijving van generieke (verplichte) en aanvullende lokale ambitie wordt vastgelegd wat we willen hebben bereikt per 1 januari 2021. De uitvoering van deze stappen ligt bij de projectmanager maar nadrukkelijk met hulp van de Informatiemanager. De Informatiemanager bewaakt vervolgens ook op hoofdlijn dat de realisatie blijft aansluiten bij de geformuleerde ambities.
 
Om een effectieve besluitvorming door de stuurgroep te kunnen waarborgen zullen de projectmanager en de stuurgroep bij de start van het project enkele duidelijke afspraken moeten maken over:
 de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de stuurgroep;
 de beslissingsbevoegdheid van de projectmanager;
 de wijze waarop het projectteam rapporteert aan de stuurgroep;
 de frequentie van bijeenkomen van de stuurgroep.
 
De projectmanager Omgevingswet DSO legt dus verantwoording af in de Stuurgroep Omgevingswet over aanpak en voortgang van realisatie.
 
Functie eisen:
De kandidaat heeft HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 De kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met erkende projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile.
De kandidaat heeft goede kennis van GEMMA
De kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het leiden van complexe projecten bij de overheid.
De kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het leiden van complexe en organisatie-brede projecten.
e kandidaat heeft kennis van de problematiek omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek met DSO.

Locatie: Regio Den Haag
Start: 05-06-2019
Duur: 7 maanden, optie op verlenging
Inzet: gemiddeld 32 uur per week
Tarief: In ovelreg

reageren kan nog tot donderdag 23 mei 09:00 uur door middel van een cv in word format en een korte motivatie met vermelding van beschikbaarheid en tarief.