Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

SAS Query Bouwer 2 fte

2019-05-03 00:00:00
Je gaat aan de slag in het deelprogramma managementinformatie voor ketens van het programma MI/RM. Je inventariseert welke informatie er per geselecteerde keten nodig is, je brengt de processtappen per keten in beeld en ondersteunt de ketenvoorzitter in het aangeven, formuleren van de stuurinformatievraag. De Belastingdienst kent in totaal 13 ketens waarvan met 4 geselecteerde ketens wordt gestart. Dit betekent dat van alle 13 ketens wordt geïnventariseerd welke informatie er al aanwezig is, de processtappen in beeld worden gebracht en de ketenvoorzitters in hun informatiebehoefte wordt ondersteund. Hierbij is het van belang dat je kennis hebt van managementinformatie en vaardigheid in het toepassen hiervan op operationeel en tactisch niveau. Je hebt ervaring met het interpreteren van architectuur en applicatielandschappen. Je hebt kennis van datamodellering en ontwerpfuncties binnen IT.

Achtergrond opdracht*
De DGBD is recent, onder leiding van de hoofddirectie Control & Financiën, gestart met het programma managementinformatie / risicomanagement (MI/RM). Doel van het programma is verbeteren en versnellen van de managementinformatie / risicomanagement bij de Belastingdienst. Het programmaplan kent een tweeledige benadering van MI: we starten zowel met het ‘bottom up’ verbeteren van de beschikbare management informatie als met het ‘top down’ herijken van de KPI’s waarop de Belastingdienst stuurt en verantwoordt. Dit moet leiden tot een informatievoorziening die voorziet in juiste, tijdige en volledige informatie die het management van de Belastingdienst in staat stelt daarmee te sturen en te verantwoorden en zowel de opdrachtgever als de eigenaar in staat stelt zijn taak uit te oefenen. Daarnaast starten we, langs dezelfde lijnen, een integrale aanpak van risicomanagement.