Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Business Consultant

2019-05-08 00:00:00
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Senior Business Consultant.
 
De Bekendmakingswet wordt gewijzigd. De geplande inwerkingtreding van deze wijziging is 1 januari 2021. De wijziging van de Bekendmakingswet zal voor onze opdrachtgever een uitbreiding en een substantiële groei van de bestaande dienstverlening betekenen. Om deze gevolgen goed inzichtelijk te krijgen, dient er een impactanalyse te worden uitgevoerd op de consequenties van de wijzigingen voor de beheerorganisatie.
Inmiddels is een project gestart om de wijzigingen ten gevolge van deze voorgenomen wijzigingswet te realiseren. De eerste contouren van het project zijn inmiddels helder en vormen het startpunt om de impact op de beheerorganisatie in de breedste zin van het woord in kaart te brengen.

De wijzigingen gaan impact hebben op een groot deel van de applicaties die in beheer zijn. Er dient een impactanalyse te worden uitgevoerd waarbij in ieder geval de consequenties voor de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen: 
- Technisch Beheer (eventueel benodigde opschaling) 
- Applicatiebeheer 
- Functioneel Beheer 
- Servicedesk 
- Benodigde regie op deze onderwerpen 

De Opdracht bestaat uit: 
- het verrichten van onderzoek naar de consequenties van de voorgenomen wijziging van de Bekendmakingswet 
- het onderzoeken / kennis nemen van de huidige beheerorganisatie 
- het leveren van een schriftelijke impactanalyse / rapportage voor het management conform de hierna gestelde Eisen. 

Eisen aan de impactanalyse / rapportage 
1. De impactanalyse moet minimaal de impact op genoemde onderwerpen uit deze uitvraag bevatten, met daarbij een heldere weergave van de verwachte eenmalige en structurele beheerkosten. De lijst met onderwerpen kan naar aanleiding van het onderzoek en in overleg met de projectmanager wijzigen of worden uitgebreid. 
2. De impactanalyse bevat heldere en duidelijke aanbevelingen over de te nemen acties en stappen m.b.t. haar beheerorganisatie. 
3. Waar specificaties nog niet ver genoeg uitgekristalliseerd zijn, wordt een schatting gedaan met daarbij een globale onderbouwing. Deze punten dienen onderscheidend naar voren te komen in het eindrapport. 
4. De kosten worden zo veel als mogelijk opgenomen in variabel model in Excel, waarbij op basis van parameters consequenties van wijzigingen in uitgangspunten of andere inschattingen gemakkelijk kunnen worden doorgerekend. Denk hierbij aan parameters als aantal berichten, aantal documenten, documentgrootte, aantal gebruikers, enz. 
5. Oplevering eindrapport 3 maanden na start van de Opdracht, met tussentijdse oplevering van een conceptrapport na 2 maanden.