Freelance opdrachten zoeken

Zoek in het meest complete overzicht van freelance opdrachten.

Senior Projectmanager PAAS

2019-05-22 00:00:00
Deze opdracht betreft het inrichten van de Dienst PAAS. Dit wordt projectmatig aangepakt waarbij een projectmanager nodig is.     
                                             
Achtergrond opdracht
Het Ministerie van Defensie heeft op korte termijn behoefte aan een Senior Projectmanager.
1. Geeft leiding aan projecten door:
- Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking;
- De personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe te passen;
- De (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen en/of het begeleiden van of toezicht houden op (het werken van) derden;
- Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;
- Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van project;
- Het opleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies.
2. Is verantwoordelijk voor de initiatief(-) en definitie(fase) van een project door:
- Het vastleggen van de stand van zaken en analyseren van de relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen;
- Het doen van onderzoek naar probleem- en doelstellingen;
- Het formuleren van (eind)resultaten, beoordelen van de haalbaarheid en benoemen van kritische succesfactoren;
- Kaderstelling en projectafbakening;
- De formulering van de projectopdracht;
- Het formuleren van eisen(pakketten) en (rand)voorwaarden;
- Het doen van onderzoek naar de haalbaarheid;
- Het opstellen van een plan van aanpak en projectprogramma (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning).
3. Is verantwoordelijk voor de ontwerp(-) en voorbereiding(fase) van een project door:
- Het uitwerken en concretiseren van het plan van aanpak en projectprogramma in een projectontwerp;
- Het bepalen van de benodigde mensen en middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke;
- Het opstellen van gedetailleerde (implementatie en realisatie)plannen, (stroom)schema¿s, instructies, draaiboek(en) en dergelijke;
- Het onderhandelen met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen/ opstart aanbestedingsprocedure;
- Het afstemmen met en kennis ontwikkelen en -borgen bij (bij de realisatie) relevante betrokkenen;
4. Is verantwoordelijk voor de realisatie(-) en nazorg(fase) van een project door:
- Het (bijdragen aan en voorbereiden van) reguliere of afgebakende aanbestedingen, contracteren van derden;
- Het implementeren en realiseren van plannen;
- Het opstellen van instructies, richtlijnen en handboeken voor en opleiden van gebruikers(beheer);
- Het bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing;
- Het evalueren van de implementatie en realisatie van het project en van de (effectiviteit) van projectresultaten en adviezen;
- Het adviseren voor verbetering en bijstelling van (aanpalend)beleid, processen, producten en diensten;
- Het monitoren van beheer- en onderhoudsprocessen en het doen van voorstellen voor optimalisatie.